Nieuws

Idske Zijlstra volgende week woensdag weer actief op de dames PC

De volgende parturen werden geselecteerd:

1. Maaike Wind Pingjum, Gérieke de Groot Sint Annaparochie, Afke Hijlkema Nes

2. Maaike Joostema Minnertsga, Imke van der Leest Dronrijp, Fenna Zeinstra Bolsward

3. Klaske de Jong Ee, Sjoukje Visser Ee, Baukje Aalbers Franeker

4. Afke Kuipers Mantgum, Ingrid de Haan Leeuwarden, Bianca van der Veen Leeuwarden

5. Marie Heida Leeuwarden, Brecht Gerbrandy Groningen, Marike Beckers Witmarsum

6. Hilda Tjepkema Blije, Judy Bergsma Wommels, Idske Zijlstra Ijlst

7. Margriet Koelmans Oude Bildtzijl, Debora Oosterman Grou, Aukje van Kuiken Kollumerpomp

8. Joukje Kuperus Dronrijp, Margriet Bakker Winsum, Lisette Wagenaar Sint Annaparochie

9. Marie J. Lettinga Dongjum, Romy van der Veen Sint Annaparochie, Maaike Osinga Groningen

10. Linda Terpstra Stiens, Marije Hiemstra Easterein, Wiljo Sijbrandij Dearsum

11. Ilse Noorman Mantgum, Feikje Bouwhuis Bolsward, Anke Marije Pompstra Easterein

12. Evelien Westra Beetgumermolen, Anna-Lynn Wijbenga Ferwert, Renske Terwisscha van Scheltinga Reahûs

De parturen van Jindra ten Kate Hallum, Janny de Haan Holwerd, Harmke Siegersma Berlikum en die van Margit de Groot Sint Annaparochie, Fokje Hoekstra Harlingen en Miranda Scheffer Menaldum vielen buiten de boot.

De loting is maandagavond 17 augustus in het dorpshuis in Weidum.


Bron www.kaatsen.nl

terug naar het nieuws overzicht