Agenda

Juni 2019
Zat. 29 juni
KNKB schooljongens
Oanfang 10:00 op it sportfjild yn Drylts
Juli 2019
Zat. 6 juli
Federatiedag
Yn Easterein, federatie jeugd en dames en heren hoofdklasse.
Zon. 7 juli
Damstrastucpartij
Oanfang 13:00 yn Easthim
Augustus 2019
Zat. 31 augustus
Zijslingbaggerpartij
Oanfan 13:00 yn de Jutrijp
September 2019
Vr. 6 september
Nachtkeatsen
Oanfang 21:00 op it sportfjild yn Drylts