Federatie verslagen

Federatie jeugdpartij

Onder werkelijk prachtige omstandigheden, mooi weer en weinig wind werd de federatie jeugdpartij in IJlst verkaatst. Met maar liefst 97 kaatsers op het veld in vijf klassen werd er prachtig gekaatst.

Uitslagen:

Welpen
1e Durk Bootsma (Tirns) en Maryse Jukema (Heeg)
2e Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier) en Amarins Gerbrandy (Reahus)
3e Redmer Stegenga (Easterein) en Marieke Altenburg (Hidaard)
1e verl. Rutger Sijbesma (Easterein) en Inez de Jong (Lytsewierrum)
2e verl. Redmer Wiersma (Easterein) en Frieda Hofman (Hommerts)

Pupillen famkes
1e Corrie Kroondijk (Easterein) en Yfke Dotinga (Drylts)
2e Annemare Wempe (Hommerts), Mirthe de Boer (Hommerts) en Maureen Noordhuis (Bolsert)
1e verl. Hieke Bootsma (Tirns) en Nynke Paauw (Easterein)

Pupillen Jongens
1e Aizo Veltman (Hommerts) en Redmer van Netten (Gaastmeer)
2e Erik Wijnja (Drylts) en Tom Westerbeek (Drylts)
1e verl. Gerben Gerbrandy (Reahus) en Herre Bosma (Hommerts)

Schooljeugd
1e Sytze Bram de Witte (Easthim), Jelger de Boer (Hommerts) en Sanne de Vries (Snits)
2e Rutger Wiersma (Easterein) en Redmer Huitema (Jutrijp)
3e Leon van Schepen (Goenga), Egbert Bethlehem (Hommerts) en Jelke Bootsma (Blauwhuis)
1e verl. Kees van der Horst (Easterein) en Hessel de Groot (Scharnegoutum)
2e verl. Klaas Jan Oosterbaan (Scharnegoutum), Marijn Tekstra (Ysbrechtum) Anna Bergstra (Drylts)

Jongens en Famkes
1e Johannes Reiker (Scharnegoutum), Jeska Terpstra (Easterein) en Anniek Folkerstsma (Folsgare)
2e Jouke Dotinga (Gauw), Germ Wijnja (Drylts) en Afke Rijpma (Wolsum)
1e verl. Rémon Tie Bouma (Easterein), Sander Renzo Pranger (Snits) en Lisanne Folkertsma (Folsgare)

terug naar het overzicht