Federatie verslagen

Federatie jeugdpartij IJlst brengt 86 kaatsers op het veld

IJlst, de federatie jeugdpartij in IJlst afgelopen vrijdagmiddag. Bracht maar liefst 86 kaatsers en kaatsters op het veld in IJlst in vier klassen werd er gestreden om de prijzen. Bij de jongens en meisjes waren een viertal parturen wat zich had aangemeld. Bij de schooljeugd waren 10 tweetallen actief. Bij de Pupillen waren er 8 parturen in het veld. En de welpen spanden de kroon met maar liefst 18 tweetallen binnen de perken. De prijzen werden als volgt verdeeld.

Jongens en Meisjes
1e. Germ Sandstra (Easterein), Jitske Plantinga (Easterein) en Sybrich Wiersma (Itens)
2e. Nico Bonnema (Folsgeare) en Gabriële Bouma (Easterein)

Schooljeugd
Winnaarsronde
1e Jos Houtsma (IJsbrechtum) en Aaltsje Kroes (Goaiingea)
2e Rene van Schepen (Skearnegoutum) en Albert Jan van der Belt (Folsgeare)
3e Klaas Sytsma (Easterein) en Sigrid de Jong (Wolsum)

Verliezersronde
1e Darko Groeneweg (Goaiingea) en Marijke Schipper (IJsbrechtum)
2e Rick Atsma (Skearnegoutum) en Ruth de Ruiter (Goeiingea)

Pupillen
Winnaarsronde
1e Bote Jellema (Easterein), Elma Breeuwsma (Folsgeare) en Mathijs Gerbrandy (Hommerts)
2e Jesse Eringa (Easterein) en Rixt Hettinga (IJsbrechtum)

Verliezersronde
1e Jan Peter Bootsma (Easterein), Gerbrich Boschma (Goaiingea) en Sanne Rixt Jorritsma (Easterein)
2e Pieter Sytsma (Wommels) en Sanne Koning (Drylts)

Welpen
Winnaarsronde
1e Gert Jan Bootsma (Easterein) en Lex Potma (Hommerts)
2e Sanne Hylkema (Goaiingea) en Germ Wijnja (Drylts)
3e Meinte de Boer (Wolsum) en Lotte de Koning (Drylts)

Verliezersronde
1e Johannes Reiker (Skearnegoutum) en Anne Altenburg (Drylts)
2e Sijbrand v.d. Molen (Wolsum) en Hedwich de Boer (Wommels)
3e Jelmer de Boer (Drylts) en Gerbrig Jansen (Drylts)

 

terug naar het overzicht